Prosjektgrunnlag

 Storørreten i Tyrifjorden/Randselva er å betegne som «urørreten». Storørreten er kun å finne i noen få vassdrag i Norge, og stammer fra sjøørreten etter at isen trakk seg
tilbake for rundt 10000 år siden. Da isen trakk seg tilbake ble disse fiskene stengt inne i Tyrifjorden, men fortsatte sin reproduksjon ved at den trekker oppover i Randselva
for å gyte. Etter at den har gytt trekker den tilbake til Tyrifjorden for å spise. Denne storørreten blir typisk 2–12 kg tung. I dag er det igjen under 100 store individer på elva.
For å skape balanse i økosystemet er Randselv-ørreten med på å beskatte fiskebestanden, som blant annet krøkle og sik. Uten storørreten i sjøen og elva vil dette skape
en skjevhet i økosystemet, hvor annen fisk overtar og skaper ubalanse. Vanninsekter, edelkreps og elvemusling. kan bli borte. Derfor er det viktig å ta vare på denne ørreten
slik at vi kan levere en natur i balanse til etterslekta.

Hvalsmoen leir ble lagt ned i 2003. Det var her ingeniørkompaniet holdt til, og en av oppdragene var å bygge bruer. Disse bruene er det fortsatt rester av i og rundt Randselva. Etter at forsvaret avsluttet sin virksomhet er det ikke blitt ryddet opp, og dette skaper hinder for fri vannføring og dermed mangel på gyte og oppvekstsvilkår. RSF ønsker å fortsette arbeidet som vi startet på for 5 år siden, ved å sette elva tilbake i den stand den var før de menneskelige inngrepene sanerte gode gyte og oppvekstsvilkår for storørreten i Randselva.

Les mer her.  NY_Restaureringsplan for sideløp i Randselva

Ønsker du å bidra i dette viktige arbeidet er det bare å sende en epost til Birger Bekkevold

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *