2022

 1. Fiske er tillat fra 01-05 til 20.09 på Ringerikes Sportsfiskere sine strekninger. Fiske kortet gjelder en stang, kortet er personlig kan ikke overdras til andre.
 2. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.
 3. All fangst skal registreres på nettsiden www.ringerikessportsfiskere.no
 4. Det er bevegelige fiske. Fisket starter oppstrøms av andre fiskere.Vis hensyn til motfiskere.
 5. All ørret under 30 cm og over 40 cm settes tilbake i elva.
 6. Under fiske skal fiskekort og legitimasjon medbringes. Fisket skal ikke starte før fiskekort er betalt. Barn under 16 år fisker gratis
 7. Devon/sluk -Spinner -Wobbler kan kun benyttes med en treble krok. Mark er lov.
 8. Blysøkke i kombinasjon med tubeflue er ikke tillatt.
 9. Forsøpling fører til inndragelse av fiskekort.

Overtredelse av ovennevnte regler fører til inndragning av fiskekort samt retten til å kjøpe nytt fiskekort resten av sesongen.

Foreningen kan vurdere en lengre utestengelse/ anmeldelse.

Vis naturvett og rydd opp etter deg.

Hjelp oss å bevare den unike ørret stammen.

RSF ønske om en flott tur i elva!

 1. Fishing is allowed from 01-05 to 20.09 on Ringerikes Sportsfikeres stretches. The fishing card applies to one rod, the card is personal and can not be transferred to others. 
 2. It is prohibited to harm /destroy trout. 
 3. You must register all catches on our website. www.ringerikessportsfiskere.no 
 4. You can start fishing upstream, be aware of other fishermen and remember to be in movement
 5. Trout under 30 cm and over 40 cm have to be put back in the river. 
 6. During fishing, fishing license and identification must be provided. No fishing can start before the license is fully paidChildren under 16 years can fish without a license 
 7. Devon / Lures -Spinner -Wobbler can only be used with one treble hook. worm is allowed. 
 8. Lead weight in combination with tubeflue is not allowed. 
 9. Littering leads to the withdrawal of fishing license.

 Violation of the above rules leads to the withdrawal of fishing licenses and the right to deny a new fishing license for the rest of the season. 

RSF may consider longer termination / notification. Take care of the nature and clean up after you. 

Help us to maintain our unique trout. 

RSF wish you a great trip at the river!