Vedtekter for Ringerikes Sportsfiskere

(av 1934, med endringer i 1947,1956,1970,2012,2015,2018,2019)

  • 1. Formål

Foreningens formål er å samle Ringerikes Sportsfiskere til arbeid i felles interesse for fiksesaken og for økning av fiskebestanden i nærmeste vassdrag – Foreningen skal arbeide for fiskebestandens bevaring og bekjempe all rovfiske. Gjennom opplysende virksomhet, skal den søke å innarbeide i folks bevissthet nødvendigheten av at fisket drives rasjonelt. Videre arbeide for å utbre fiskekultur blant sportsfiskere. Søke å gi sportsfiskere mest mulig adgang til fiske, øke sportsfiskeferdigheten i en sunn sportslig retning under full hensyntagen til fiskebestanden og søke samarbeid med institusjoner med lignende formål.

  • 2 Medlemskap

Enhver kan bli medlem av foreningen – Styret har rett til å nekte opptagelse av, eller ekskludere for kortere eller lengere tid, medlemmer som forbryter seg mot fiskelover eller fiskebestemmelser, eller som ved sin opptreden skader foreningens virksomhet eller anseelse. Ved særlig grov forseelser kan vedkommende helt ekskluderes av foreningen. Ekskludert medlem kan innanke styrets avgjørelse for generalforsamlingen. – Den som ikke skriftlig har meldt seg ut innen utgangen av november måned, anses som medlem det påfølgende år. Kontingenten settes av generalforsamlingen og betales forskuddsvis. Den som ikke har betalt kontingent for de 2 – to siste år, kan strykes som medlem uten at foreningens krav på allerede forfallen kontingent bortfaller.

Ringerikes Sportsfiskere er tilsluttet Norges jeger og fiskeforening (NJFF). Hovedmedlemsskapet betales direkte til NJFF. Støttemedlemskap betales direkte til RSF. Kontingenten på støttemedlemskap settes hvert år av generalforsamlingen.

Årskort på fiske inngår ikke i noen av medlemskapene.
Medlemmer som innehar styreverv har gratis årskort på fiske, så lenge styrevervet varer.

  • 3 Styret.

Styret består av leder og minimum 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, som velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet, gjør leders dobbel stemme utslag. Styremøte holdes når leder bestemmer det, eller når 3 av styremedlemmene krever det. Om styrets forhandlinger føres protokoll. Styret treffer de administrative forføyninger som det finnes formålstjenlig av hensyn til foreningens trivsel og framgang.

  • 4 Ordinær generalforsamling

Ordinært generalforsamling avholdes i løpet av mars måned, og innkalles med minst 14 dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret skriftlig innen 1. februar. Forslagene må være ledsaget av en skriftlig begrunnelse. På årsmøtet behandles: godkjenning av generalforsamlingen, valg av ordstyrer, årsberetning, regnskap, behandle saker fra styret (herunder; budsjett, aktiviteter og medlemskontingent), innkomne forslag/saker, valg av leder for 2 år, valg av nestleder for 2 år, valg av kasserer for 2 år, valg av sekretær for 2 år (leder og nestleder-, sekretær og kasserer får ikke avgå samtidig), valg av to utvalgsledere for 2 år. Valg av to revisorer. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer, valgkomiteen skal ha en leder og to medlemmer. Valgkomiteen konstituerer seg selv, styremedlemmer kan ikke velges inn i valgkomiteen. Valgkomiteen velge for ett år. Årsberetning, regnskap, budsjettforslag og eventuelt innkommende forslag skal bekjentgjøres medlemmene på foreningens nettside minst 14 dager før årsmøtet. Benkeforslag på valg av styremedlemmer kan ikke realitetsbehandles før det er vedtatt ved simpelt flertall.

  • 5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles av styret, eller når minst 20 medlemmer sender inn skriftlig forlangende om det – Innkallelsen må skje med minst 14 dagers varsel, og med angivelse av hvilke sak som skal behandles. Generalforsamlingen kan ikke fatte beslutning om andre saker enn de som er angitt i innkallelsen.

  • 6 Beslutninger

Generalforsamlingen kan kun fatte beslutninger i saker som er nevnt i innkallelsen. Avstemmingen skal skje skriftlig med mindre forsamlingen bestemmer noe annet – Hvert medlem har 1-en stemme, som kan avgis ved personlig fremmøte. Til gyldig beslutning kreves at mer en halvparten av de fremmøtte stemmer for forslaget. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslag. – Ved valg blir dog valget å avgjøre ved loddtrekning hvis stemmene står likt. Til lovforslag kreves 2/3 flertall fattet på ordinær generalforsamling.

  • 7 Oppløsning

Foreningen kan ikke oppløses så lenge den har 25 betalende medlemmer. – Forslag til oppløsing av foreningen skal sendes skriftlig til styret senest innen 1 oktober, og vil bli behandlet på ordinær generalforsamling. Blir oppløsningen besluttet med minst 2/3 flertall, anses oppløsningen for lovlig vedtatt. Foreningens formue tilfaller Ringerike innlandsfiskenemnd til forvaltning av fiskefremme innen Ringerike kommune .